Stolichnaya ( Stoli ) Zinamom Cinnamon Vodka

Also known as Stoli Zinamon Vodka, it is a cinnamon-flavoured vodka produced by Stolichnaya.

Browse all 9 Stolichnaya ( Stoli ) Zinamom Cinnamon Vodka Drink Recipes

Visit the Stolichnaya ( Stoli ) Zinamom Cinnamon Vodka Home Page (external)

Buy Stolichnaya ( Stoli ) Zinamom Cinnamon Vodka Online (external)