Stolichnaya ( Stoli ) Zinamom Cinnamon Vodka

Also known as Stoli Zinamon Vodka, it is a cinnamon-flavoured vodka produced by Stolichnaya.

Browse all 9 Stolichnaya ( Stoli ) Zinamom Cinnamon Vodka Drink Recipes