Stolichnaya ( Stoli ) Strawberry Vodka

Also known as Stoli Strasberi Vodka, it is a strawberry-flavoured vodka produced by Stolichnaya.

Browse all 19 Stolichnaya ( Stoli ) Strawberry Vodka Drink Recipes