Stolichnaya ( Stoli ) Vanilla Vodka

Alaso known as Stoli Vanil Vodka, it is a vanilla-flavoured vodka produced by Stolichnaya.

Browse all 81 Stolichnaya ( Stoli ) Vanilla Vodka Drink Recipes